บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (ดาวน์โหลดประกาศ)