ระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดสอนใน 2 คณะ ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
                -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
               -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปรับปรุง พ.ศ.2555)

              
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ       
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

                -  เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ