ระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดสอนใน 1 คณะ ดังนี้

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       
เปิดสอน 1 สาขาวิชา ดังนี้ 
           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 
               -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปรับปรุง พ.ศ.2555)