ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ ภาคเหนือ ประจำปี 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.vet.cmu.ac.th/conference2014