ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553

(ดาวน์โหลดประกาศ)