ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.parliament.go.th (ดาวน์โหลดประกาศ)