ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2553

(ดาวน์โหลดประกาศ)