ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศและการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลดประกาศ)