(รักษาการ)หัวหน้าสำนักงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางปิ่นทอง  อมรจุติ ชื่อ :  นางปิ่นทอง อมรจุติ
Name :  Mrs. Pinthong Amornjuti
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708607
งานที่รับบริการ :  งานโครงสรา้งและหลักสูตร
 งานการขออนุมัติจ้างอาจารย์พิเศษ / พนักงานชั่วคราว
 งานดูแลระบบแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 งานตารางเรียน / ตารางสอบ
 งานการเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
 งานคำร้องขอสอนชดเชย
 งานสรุปรายชื่อผู้สอนเกินภาระงานสอนปกติ
 งานบริการจัดพิมพ์คำอธิบายรายวิชา
 งานให้บริการเคาน์เตอร์
คู่มือการปฏิบัติงาน :  1.การบริหารจัดการระบบโครงสร้างหลักสูตร