งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ ชื่อ :  นางสุปราณี ผุดผ่อง
Name :  Ms.Supranee Phoodphong
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา :  
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708629
งานที่รับบริการ :  งานประสานและการจัดการบัณฑิตศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน :

 1.การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 2.งานรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา