รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดร.จุติพร อินทะนิน ชื่อ : ดร.จุติพร อินทะนิน
Name : Dr. Jutiporn Intanin
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :

 - วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 - ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 - วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708614