ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ชื่อ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
Name :  Asst.Prof.Dr.Poonsiri Thipnate
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วุฒิการศึกษา :  
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  032-708607