อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

(รักษาการ)หัวหน้าสำนักงาน

นางปิ่นทอง อมรจุติ

 

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

นางสาวสุปราณี เขียวคำรพ