ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)

----------------------------------------

ตามประกาศข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2281/2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยต้องเป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ