ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2)

----------------------------------------

ตามประกาศข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 26/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 และหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0101/ว1790 เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 2) ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ