ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ "Innovation in Education for Sustainability" ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://swuice.edu.swu.ac.th (อ่านรายละเอียด)