ขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_ejournal/ds_ejournal/main หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์และโทรสารหมายเลข 0 5377 6026 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)