ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

----------------------------------------

เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และ ตามมติเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2564  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)       สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.)     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp