ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565

----------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทางเว็บไซต์ http://reg.pbru.ac.th    ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th