ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

----------------------------------------

เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และ ตามมติเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)       สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)       สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp