ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

.................................................

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน 2565 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564ข้อ 3.3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังเอกสารแนบ 1 และกำหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ