ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

----------------------------------------

          เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561 และ ตามมติเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2565  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ปริญญาเอกก จำนวน 1 หลักสูตร และปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

ปริญญาเอก
1.หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท 
2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

สนใจสมัครได้ที่ https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp