ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

.................................................

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564ข้อ 3.3 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารแนบ 1 และกำหนดการและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ