ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

.................................................

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1334/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารแนบ 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์และแนบไฟล์เอกสารเพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ http://reg.pbru.ac.th/ โดยศึกษาวิธีการยืนยันสิทธิ์และการแนบไฟล์เอกสารรายงานตัวได้ที่ http://reg.pbru.ac.th/ เมนู "คู่มือการใช้งาน" หน้า 22-29 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง  3 กรกฎาคม 2566 และกำหนดการและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสารแนบ 2

ดาวน์โหลดประกาศ