ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กรณีสถานการณ์ไม่ปกติเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

-----------------------

ดาวน์โหลดประกาศ