ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

---------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงกำหนดประกาศไว้ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ